top of page

Guia d'administració

  • Temperar la sang, si estava refrigerada, fins a assolir una temperatura entre 25 i 35ºC, submergint la bossa en aigua a 37ºC. Durant la transfusió s'ha de mantenir el producte a uns 30-35ºC.

  • No s'ha de barrejar mai Ringer Lactato, solucions amb dextrosa o altres productes que continguin calci amb qualsevol producte sanguini amb citrat com a anticoagulant, ja que el calci podria provocar una coagulació al sistema de transfusió. Només cal utilitzar NaCl 0.9%. En cas de transfondre concentrat d'hematies, cal afegir 50-70ml de NaCl 0.9% per reduir-ne la viscositat.

  • Usar sempre equips d'infusió específics per a transfusions (amb filtre) per evitar el pas de coàguls o agregats cel·lulars. Aquests filtres solen tenir un diàmetre de 170 micres. Per a petits volums de fins a 50 cm3 de sang, es pot fer servir el filtre HEMO-NATE, que acoblarem al sistema.

  • Calculeu el volum a transfondre. És important calcular la quantitat de sang o concentrat d'hematies que hem d'administrar i, a més, restar aquest volum al total de fluids que el pacient rebrà durant aquest mateix dia per evitar una sobrecàrrega vascular. El càlcul de volum a transfondre el podem fer a partir de la fórmula següent:

Q = P x 88 x (Htc1-Htc2)/Htc3Q: volum a transfondre (ml)

P: pes del receptor (kg)
HTC1: hematòcrit desitjat
HTC2: hematòcrit del receptor
HTC3: hematòcrit del donant

Hi ha altres regles més simples per calcular el volum a administrar. Per exemple, suposant un hematòcrit del producte del 50%, en transfondre 2,2 ml/kg d'aquesta sang sencera, obtindrem un increment aproximat de l'1% a l'hematòcrit del receptor. Si es tracta d'un concentrat d'hematies, obtindrem un increment de l'1% en transfondre 1ml/kg. La dosi màxima de transfusió de sang sencera és de 22ml/kg/dia.

  • Un cop acabada la transfusió, cal controlar l'hematòcrit 1 o 2 hores després per veure si l'increment obtingut és el calculat per la fórmula. De totes maneres, fins passades 24 hores de la transfusió i en absència d'hemorràgia o processos d'hemólisi, l'hematòcrit no s'acaba d'estabilitzar. Com a mínim, el 70% dels hematies transfosos s'han de conservar 24 hores després per considerar la transfusió com a reeixida. La vida mitjana d'un hematí transfós és entre 21 i 48 dies.

  • Si la bossa de sang o concentrat romanen més de mitja hora sense refrigeració, haurem d'administrar el producte en un termini inferior a 6 hores o podrem refrigerar-lo de nou però la caducitat serà de 24 hores. La sang és un excel·lent mitjà de cultiu i una mala manipulació podria suposar la contaminació del producte.

  • La velocitat dadministració dependrà de la patologia i el pacient. Durant la primera mitja hora de transfusió, la velocitat serà lenta, d'uns 2-3ml/kg/h. D'aquesta manera controlarem la possible aparició d'efectes adversos. Si no hi ha complicacions, augmentarem la velocitat a 10ml/kg/h fins a completar la transfusió. En pacients cardíacs, amb risc de sobrecàrrega vascular, la velocitat no ha de sobrepassar els 4ml/kg/h. En pacients en xoc hipovolèmic, es pot augmentar la velocitat a 20ml/kg/h.

  • Durant tot el procés i fins a 1 hora després de la transfusió, hem de controlar estretament el pols, la temperatura, el color de les mucoses, el TRC i les freqüències cardíaques i respiratòries.

bottom of page