top of page

Hospitalització d´animals

La medicina intensiva és una especialitat mèdica dedicada al subministrament de suport vital o de suport als sistemes orgànics en els pacients que estan críticament malalts, que generalment també requereixen supervisió i monitorització intensiva.

Els pacients que requereixen cures intensives, en general, també necessiten suport per a la inestabilitat hemodinàmica (hipotensió o hipertensió), per a les vies aèries o el compromís respiratori o el fracàs renal, i sovint tots tres.

La medicina intensiva sol utilitzar una aproximació al tractament del sistema per sistema, més propi dels tractaments d'alta dependència. Els nou sistemes orgànics clau són considerats un a un sobre la base observació-intervenció-impressió per produir un pla diari. A més dels nou sistemes clau, el tractament en cures intensives també inclou altres àmbits d'intervenció com ara punts de pressió, mobilització i fisioteràpia, i infeccions secundàries.

Els nou sistemes clau en medicina intensiva són: el sistema cardiovascular, el sistema nerviós central, el sistema endocrí, el tracte gastrointestinal (i la condició nutricional), hematologia, microbiologia (incloent-hi l'estat sèptic), les perifèries (i la pell), renal (i metabòlic), sistema respiratori.

L´Hospital Veterinari Montjuïc disposa d´unes instal·lacions amb tecnologia d´última generació per a la cura i el tractament dels pacients crítics que inclou aparells de ventilació mecànica per assistir a la respiració mitjançant un tub endotraqueal o una traqueotomia; equip de monitorització cardiovascular avançats; vies endovenoses per a infusions farmacològiques o per a nutrició parenteral total, tubs nasogàstrics, bombes de succió, drenatges i catèters; i una àmplia gamma de fàrmacs incloent fàrmacs vasoactius, sedants, antibiòtics d'ampli espectre i analgèsics.


Els nostres especialistes en Medicina Intensiva, en col·laboració amb altres especialistes del Centre i Auxiliars veterinaris, assisteixen els pacients amb error d'un o diversos òrgans que suposa risc vital, cosa que inclou l'estabilització després d'intervencions quirúrgiques greus. Implica un maneig continu (24 hores) que inclou la monitorització, el diagnòstic, el suport de les funcions vitals compromeses i el tractament de les malalties subjacents.

bottom of page