top of page

Productes Sanguinis

  • Sang completa fresca: és la sang que obtenim directament del pacient, sense seleccionar-ne cap dels components. S'emmagatzema en bosses de sang humana amb capacitat per a 450ml (això se'l considera 1 Unitat de sang). Perquè es consideri fresca, s'ha d'usar en les 8 hores següents després de la seva extracció. Aquest producte té tots els components cel·lulars de la sang, a més dels factors de coagulació i altres proteïnes plasmàtiques viables.

  • Sang completa emmagatzemada: és el mateix producte que en el cas anterior però amb més de 8 hores de vida des de la seva extracció. La durada màxima és de 28 dies i ha de ser emmagatzemada a 4ºC. Aquest producte aporta hematies i albúmina.

  • Concentrat de glòbuls vermells: s'obté a partir de centrifugar sang completa a 4-5ºC. D'una unitat de sang sencera s'obtenen entre 200 i 250 ml de concentrat. El sediment d‟aquest procés constitueix el concentrat d‟hematies. El temps màxim de l'emmagatzematge d'aquest producte és de 28 dies, encara que si s'hi afegeixen solucions nutritives pot augmentar fins a 42 dies. Únicament aporta glòbuls vermells al pacient.

  • Plasma fresc: s'obté a partir d'unitats de sang sencera centrifugades i en què se separa la fracció de plasma de la cel·lular. Aporta factors de coagulació, albúmina i altres proteïnes plasmàtiques. Perquè el plasma es consideri fresc no poden transcórrer més de 6 hores des de l'extracció fins a l'ús.

  • Plasma fresc congelat: Igual que el plasma fresc però congelat -20ºC abans de les 6 hores posteriors a la seva extracció. Gràcies a aquesta congelació, la seva vida és molt més gran que en el cas del plasma fresc, els factors de coagulació es conserven fins a un any i l'albúmina 2 anys.

  • Concentrat de plaquetes: S'obté a partir de centrifugar sang sencera a 22ºC lentament i de nou centrifugar el sobrenedant. El volum recuperat després daquest procés és de 50-70ml. La seva vida és de 3 a 5 dies i s'ha de conservar sota agitació continuada a 22ºC, ja que a temperatures inferiors s'inactiva la funció plaquetar. Aporta plaquetes al pacient, és especialment útil en pacients amb disminució de la producció de plaquetes, no pas en patologies que augmenten la seva destrucció. Nombroses transfusions d'aquest concentrat poden causar immunització del pacient. La dosi és de 1 unitat per 10kg de pacient.

 

  • Crioprecipitat: S'obté a partir de descongelar plasma fresc congelat de manera lenta (4-6ºC). Durant la descongelació es forma un precipitat blanc (crioprecipitat) al plasma. Aquest precipitat conté factor de Von Willebrand, factors I i VIII. S'usa per tractar la malaltia de von Willebrand, l'hemofília A i deficiències de fibrinogen. El plasma sobrenedant que s'obté en retirar el crioprecipitat conté factors II, VII, IX i X, s'usa per al tractament d'intoxicacions per raticides. La seva vida útil és de 4 a 6 hores després de la descongelació. La dosi és de 1 unitat per 10kg de pacient.

bottom of page